Huishoudelijk reglement  


                                                                                                                                                                                           vastgesteld op 29 nov. 2023

 

geldende voor de huur en verhuur van ruimtes in de Bremerpoort, wat geëxploiteerd wordt door Stichting ’t Dorpshuis.

 

 

1.  De huurder richt zich te allen tijden naar de aanwijzingen van de beheerder (m/v) en/of van een bestuurslid.

 

2.  Huurder dient er voor zorg te dragen dat er voldoende toezicht is tijdens de huurperiode.

 

3.  De huurder, of degenen die namens hem of in zijn opdracht handelen, is het

     niet toegestaan zich in niet gehuurde ruimten te bevinden.

 

4.  De huurder verlaat de gehuurde ruimtes op het overeengekomen tijdstip 

      en laat het gehuurde in ordelijke staat achter. De beheerder geeft hierover

      aanwijzingen.

 

5.  Het is in principe niet toegestaan, de gehuurde ruimtes langer te gebruiken

      dan het overeengekomen dagdeel. Een dagdeel duurt 5 uur.

      ’s Morgens van 8.00 uur tot 13.00 uur, ’s middags van 13.00 uur tot 18.00 uur

      ’s Avonds van 18.00 uur tot 24.00 uur.

 

6.  Het is de huurder niet toegestaan in de Bremerpoort eigen koffievoorzieningen

      te treffen en evenmin om daar meegebrachte dranken en etenswaren

      te consumeren.

      Over etenswaren laten bezorgen kunnen afspraken gemaakt worden.

 

7.  De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, die huurders aan andere

      huurders, gebruikers van het gehuurde en/of bezoekers toebrengen

      of hebben toegebracht.

 

8.  De verhuurder is niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van in het

      gebouw eerder aanwezige goederen van huurders, gebruikers van het

      gehuurde en/of bezoekers.

 

9.  Alleen met voorafgaande toestemming van de verhuurder kan de huurder

      het interieur van de gehuurde ruimten wijzigingen. Zodra de huurperiode

      is beëindigd, dient het gehuurde weer in de oude staat te zijn.

      Eventuele kosten daarbij, zijn voor rekening van de huurder.

 

10. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, die hij aan het gebouw, installaties en

         inventaris toebrengt, of die toegebracht  wordt door een derde die namens de huurder handelt.

 

11. De verhuurder verzekert geen goederen die de huurder tijdelijk in de Bremerpoort

        heeft aangebracht den wel heeft opgeslagen of opgeborgen.


12. De huurder betaalt het tarief binnen 30 dagen na de factuurdatum.

        Bij overschrijding van de datum wordt het verschuldigde bedrag

        verhoogd met de geldende wettelijke rente over de achterstallige termijn

        en met een post administratie kosten. Het bestuur kan in bijzondere

        gevallen afwijkend beslissen.

 

13. Huurders kunnen onderling ruilen van gehuurde ruimtes.

        Bij onenigheid over de vastgestelde huurtijden treden de beheerders en/of

        het bestuur als bemiddelaar op.

 

14. Bestuursleden van de stichting, de beheerder of in opdracht van het bestuur

        bij de stichting werkzame personen dient te allen tijden toegang tot de gehuurde ruimte(n) te worden verleend,

         in verband met het uitoefenen van hun functie.

 

15. Iedere huurovereenkomst met de stichting wordt aangegaan onder de wettelijke bepalingen inzake

        van huur en verhuur en naar verwijzing van dit reglement.

 

16. De huurtarieven kunnen periodiek worden aangepast op basis van de prijsindex.

        De aanpassing wordt tijdig meegedeeld aan de gebruikers.


 

17. Opzeggen van een afgesproken huur kan tot uiterlijk 24 uur vóór de huurdatum. Wordt deze termijn

        bij opzegging niet in  acht genomen, dan is het overeengekomen huurbedrag volledig verschuldigd.


 

In dit huishoudelijk reglement wordt onder huurders verstaan: alle organisaties,

verenigingen en comités uit Ulicoten of daarbuiten.

 

Stichting ’t Dorpshuis zal zich houden aan de voorschriften van de horeca

vergunning  ( para commerciële inrichting )